Thủ tục hành chính: Duyệt chi phí từng vụ việc có tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Duyệt chi phí từng vụ việc có tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-143780-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lí Tài sản xác lập sở hữu Nhà nước_Chi cục Quản lí Công sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc ( Kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt chi phí của Chi cục trưởng Chi cục Quản lí Công sản
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng