Thủ tục hành chính: Đục lại số khung, số máy xe tại Công an cấp tỉnh - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Đục lại số khung, số máy xe tại Công an cấp tỉnh - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-BS182
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Đăng ký phương tiện giao thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh Tiền Giang.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh Tiền Giang.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang.
Thời hạn giải quyết: Từ 01 đến 02 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký và biển số xe
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng