Thủ tục hành chính: Đóng lại dấu nổi trên ảnh bằng tốt nghiệp trung học phổ thông - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Đóng lại dấu nổi trên ảnh bằng tốt nghiệp trung học phổ thông - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-050214-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài Chính, Nội Vụ, Y Tế, Kế hoạch và Đầu tư
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 1 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Dấu nổi trên ảnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng