Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đóng dấu búa Kiểm lâm - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Đóng dấu búa Kiểm lâm - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-235939-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm; Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy Chữa cháy rừng - Chi cục Kiểm lâm
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng