Thủ tục hành chính: Đối tượng cán bộ Dân số tự nguyện tham gia Bảo hiểm Y tế - Bảo hiểm Xã hội Việt nam

Thông tin thủ tục hành chính Đối tượng cán bộ Dân số tự nguyện tham gia Bảo hiểm Y tế - Bảo hiểm Xã hội Việt nam

Số hồ sơ: B-BXH-067960-TT
Cơ quan hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực: Bảo hiểm y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bảo hiểm xã hội tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Bảo hiểm xã hội huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm xã hội huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Một năm 1 lần
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thẻ bảo hiểm y tế
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng