Thủ tục hành chính: Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-037319-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Lữ hành
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 (Mười lăm) ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chínhThẻ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng