Thủ tục hành chính: Đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã - Điện Biên

Thông tin thủ tục hành chính Đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã - Điện Biên

Số hồ sơ: T-DBI-BS32
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên
Thời hạn giải quyết: 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng