Thủ tục hành chính: Đổi tên; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã - Bắc Ninh

Thông tin

Số hồ sơ: T-BNI-119948-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 60 ngày, trong đó: - Đối với Sở Nội vụ: 30 ngày; - Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh: 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng