Thủ tục hành chính: Đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS704
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Đăng ký phương tiện giao thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan đăng ký xe của Công an huyện
Thời hạn giải quyết: + Đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe; cấp hồ sơ sang tên, di chuyển xe; cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe thì thời gian hoàn thành thủ tục không quá 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
+ Cấp lại, đổi lại biển số xe ngay sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp phải chờ sản xuất biển số thì thời gian cấp, đổi lại không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Đăng ký, Biển số xe
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng