Thủ tục hành chính: Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài - Điện Biên

Thông tin

Số hồ sơ: T-DBI-207170-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài
Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép lái xe
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng