Thủ tục hành chính: Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-048935-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc sau khi có quyết định trúng tuyển
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng