Thủ tục hành chính: Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp - Bộ Giao thông vận tải

Thông tin thủ tục hành chính Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp - Bộ Giao thông vận tải

Số hồ sơ: B-BGT-174996-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Quản lý phương tiện và người lái thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Vụ Quản lý phương tiện và người lái thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam; hoặc
- Phòng Quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải
Thời hạn giải quyết: Sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép lái xe
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng