Thủ tục hành chính: Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp sau ngày 31/7/1995 - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp sau ngày 31/7/1995 - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-025870-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Thái Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Thái Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời gian cấp Giấy phép lái xe chậm nhất không quá 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng