Thủ tục hành chính: Đổi Giấy phép lái xe của ngành công an cấp tại địa phương - Tuyên Quang

Thông tin thủ tục hành chính Đổi Giấy phép lái xe của ngành công an cấp tại địa phương - Tuyên Quang

Số hồ sơ: T-TQU-102959-TT
Cơ quan hành chính: Tuyên Quang
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng