Thủ tục hành chính: Đổi Giấy phép lái xe bị bấm 02 lỗ còn hạn sử dụng đến hạn đổi - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Đổi Giấy phép lái xe bị bấm 02 lỗ còn hạn sử dụng đến hạn đổi - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-026220-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Thái Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Thái Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Sau 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng