Thủ tục hành chính: Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật trong các trường hợp (Giấy xác nhận khuyết tật hư hỏng không sử dụng được; Trẻ khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên; Mất Giấy xác nhận khuyết tật) - Tuyên Quang

Thông tin thủ tục hành chính Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật trong các trường hợp (Giấy xác nhận khuyết tật hư hỏng không sử dụng được; Trẻ khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên; Mất Giấy xác nhận khuyết tật) - Tuyên Quang

Số hồ sơ: T-TQU-239678-TT
Cơ quan hành chính: Tuyên Quang
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân xã
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận khuyết tật (đổi, cấp lại)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng