Thủ tục hành chính: Đo đạc tách, hợp thửa đất - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Đo đạc tách, hợp thửa đất - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-062400-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 28 ngày làm việc (không tính thời gian chỉnh lý biến động tại trang 4 giấy chứng nhận 3 ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hồ sơ kỹ thuật trích đo thửa đất
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng