Thủ tục hành chính: Đo đạc cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã, phường, thị trấn - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Đo đạc cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã, phường, thị trấn - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-156825-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị kiểm tra nghiệm thu kết quả đo
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 19 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Kết quả đo đạc
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng