Thủ tục hành chính: Đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất - Lâm Đồng

Thông tin thủ tục hành chính Đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất - Lâm Đồng

Số hồ sơ: T-LDG-273249-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày đối với trường hợp xác nhận đối với Giấy chứng nhận đã cấp, không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận được đã đính chính hoặc giấy chứng nhận được cấp mới
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng