Thủ tục hành chính: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp - Nam Định

Thông tin thủ tục hành chính Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp - Nam Định

Số hồ sơ: T-NDH-BS49
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Không
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa, Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng