Thủ tục hành chính: Đình chỉ Trung tâm giáo dục thường xuyên - Sơn La

Thông tin thủ tục hành chính Đình chỉ Trung tâm giáo dục thường xuyên - Sơn La

Số hồ sơ: T-SLA-228349-TT
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng