Thủ tục hành chính: Đình chỉ hoạt động Trường trung học phổ thông - Quảng Ngãi

Thông tin

Số hồ sơ: T-QNG-153793-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ, Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Cách thức thực hiện: -Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi gửi kiến nghị cho Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi đề nghị đình chỉ hoạt động. -Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định đình chỉ hoạt động của trường; trong quyết định nêu rõ lý do và thời gian đình chỉ, các biện pháp đảm bảo quyền lợi của giáo viên và người học; -Quyết định đình chỉ hoạt động của trường được gửi đến trường, cơ quan, tổ chức, cá nhận thành lập trường và công bố trên phương tiện thông tin đại chúng
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ văn bản hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ trình và thông báo kết quả xét duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh cho trường, cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập trường, và thanh tra Sở
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng