Thủ tục hành chính: Đình chỉ hoạt động Trường Trung học phổ thông - Quảng Bình

Thông tin

Số hồ sơ: T-QBI-070341-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Công an
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tùy theo từng trường hợp cụ thể
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng