Thủ tục hành chính: Đình chỉ hoạt động trường trung học cơ sở dân lập, tư thục - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Đình chỉ hoạt động trường trung học cơ sở dân lập, tư thục - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-099589-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng giáo dục và đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ, UBND phường (nơi trường đặt địa điểm)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng