Thủ tục hành chính: Đình chỉ hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Đình chỉ hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-076954-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Giáo dục & Đào tạo
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn không quá 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng