Thủ tục hành chính: Điều chỉnh việc hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Điều chỉnh việc hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-099343-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Ghi trực tiếp và sổ hộ tịch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng