Thủ tục hành chính: Điều chỉnh văn bằng chứng chỉ do cải chính hộ tịch - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Điều chỉnh văn bằng chứng chỉ do cải chính hộ tịch - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-039997-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo – tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo – tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bằng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng