Thủ tục hành chính: Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng - Phú Thọ

Thông tin thủ tục hành chính Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng - Phú Thọ

Số hồ sơ: T-PTH-BS72
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản gửi Ủy ban nhân dân huyện
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng