Thủ tục hành chính: Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-065865-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phòng Tư pháp)
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Trực tiếp tại phòng Tư pháp Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 01 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Nội dung được thay đổi trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng