Thủ tục hành chính: Điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-215764- TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã; Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc trong đó:
- Cấp xã: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Cấp huyện: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng