Thủ tục hành chính: Điều chỉnh lưu lượng đào tạo lái xe ô tô đến 20%. - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Điều chỉnh lưu lượng đào tạo lái xe ô tô đến 20%. - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-071535-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: + 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ cấp lại tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo
+ 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra văn bản điều chỉnh lưu lượng đào tạo lái xe cho cơ sở đào tạo. Trường hợp không điều chỉnh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận; Biên bản Kiểm tra điểu chỉnh lưu lượng đào tạo lái xe
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng