Thủ tục hành chính: Điều chỉnh lưu lượng đào tạo đến 20% - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Điều chỉnh lưu lượng đào tạo đến 20% - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS21
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước
Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng