Thủ tục hành chính: Điều chỉnh giấy phép xây dựng - Tuyên Quang

Thông tin thủ tục hành chính Điều chỉnh giấy phép xây dựng - Tuyên Quang

Số hồ sơ: T-TQU-027757-TT
Cơ quan hành chính: Tuyên Quang
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Điều chỉnh giấy phép xây dựng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng