Thủ tục hành chính: Điều chỉnh Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị do giấy phép xây dựng đã cấp có sai sót - Lâm Đồng

Thông tin thủ tục hành chính Điều chỉnh Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị do giấy phép xây dựng đã cấp có sai sót - Lâm Đồng

Số hồ sơ: T-LDG-062403-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương huyện (Phòng quản lý đô thị)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thực hiện một cửa
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép xây dựng
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng