Thủ tục hành chính: Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS935
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng được xin ý kiến
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố
Thời hạn giải quyết: + Đối với công trình: Mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
+ Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị: Bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Nội dung giấy phép xây dựng điều chỉnh được ghi trực tiếp vào giấy phép xây dựng đã cấp hoặc ghi thành Phụ lục riêng và là bộ phận không tách rời với giấy phép xây dựng đã được cấp; Đối với trường hợp không đủ điều kiện để điều chỉnh giấy phép xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có văn bản trả lời.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng