Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Điều chỉnh giấy phép xây dựng - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Điều chỉnh giấy phép xây dựng - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-016507-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng