Thủ tục hành chính: Điều chỉnh giấy phép đầu tư - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Điều chỉnh giấy phép đầu tư - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-060455-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng