Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Điều chỉnh Giấy phép đầu tư (đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp phép trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 chưa đăng ký lại và không đăng ký lại) - Bà Rịa – Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Điều chỉnh Giấy phép đầu tư (đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp phép trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 chưa đăng ký lại và không đăng ký lại) - Bà Rịa – Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-018104-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: Thuộc diện đăng ký điều chỉnh: không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Thuộc điện thẩm tra điều chỉnh: Không quá 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng