Thủ tục hành chính: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư trong nước - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư trong nước - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-061497-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng