Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước - Hải Phòng

Thông tin

Số hồ sơ: T-HPG-152095-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, Ngành, đơn vị, Bộ chuyên ngành (trường hợp cần thiết) có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời gian thẩm định dự án nhóm A : 40 ngày làm việc. Thời gian thẩm định dự án nhóm B : 30 ngày làm việc. Thời gian thẩm định dự án nhóm C : 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ trình phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng