Thủ tục hành chính: Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư - Bộ Xây dựng

Thông tin thủ tục hành chính Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư - Bộ Xây dựng

Số hồ sơ: B-BXD-050249-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bộ Xây dựng
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quy định thời gian thẩm định phần điều chỉnh của dự án
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả thẩm định dự án
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư - Bộ Xây dựng

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ thẩm định phần điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình tại Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc UBND cấp huyện. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định phần điều chỉnh trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt theo đúng thời hạn quy định
Bước 2: Nộp lệ phí thẩm định dự án
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Yêu cầu điều kiện 1:
- Bị ảnh hưởng bởi thiên tai như động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hỏa hoạn, địch họa hoặc sự kiện bất khả kháng khác
Yêu cầu điều kiện 2:
- Xuất hiện các yếu tố đem lại hiệu quả cao hơn cho dự án
Yêu cầu điều kiện 3:
- Khi quy hoạch xây dựng thay đổi trực tiếp ảnh hưởng đến địa điểm, quy mô, mục tiêu của dự án
Yêu cầu điều kiện 4:
- Khi việc điều chỉnh dự án làm thay đổi địa điểm, quy mô, mục tiêu dự án vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư quyết định, trường hợp điều chỉnh dự án không làm thay đổi quy mô, địa điểm, mục tiêu dự án, không vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư được tự quyết định. Những nội dung điều chỉnh dự án phải được thẩm định trước khi quyết định. Trường điều chỉnh dự án phù hợp với quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng đã dược cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì phải lấy ý kiến của cơ quan này

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư - Bộ Xây dựng

Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình
Phần nội dung thay đổi, điều chỉnh của dự án
Văn bản có liên quan
Số bộ hồ sơ: 3 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư - Bộ Xây dựng

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
Tờ trình thâm định dự án
Tải về
1. Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư - Bộ Xây dựng

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản quy định
Lệ phí thẩm định dự án Mức lệ phí tính theo tỷ lệ 1. Thông tư 176/2011/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng do Bộ Tài chính ban hành

Menu