Thủ tục hành chính: Điều chỉnh chi tiết hộ tịch trên văn bằng, chứng chỉ - Lâm Đồng

Thông tin thủ tục hành chính Điều chỉnh chi tiết hộ tịch trên văn bằng, chứng chỉ - Lâm Đồng

Số hồ sơ: T-LDG-027026-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Văn bằng đã được chỉnh sửa
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng