Thủ tục hành chính: Điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật - Bạc Liêu

Thông tin thủ tục hành chính Điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật - Bạc Liêu

Số hồ sơ: T-BLI-286280-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng Phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật được cấp lại hoặc điều chỉnh về nội dung
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng