Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Di chuyển quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng đi khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Quảng Ngãi

Thông tin thủ tục hành chính Di chuyển quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng đi khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Quảng Ngãi

Số hồ sơ: T-QNG-BS534
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Giao thông vận tải.
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng