Thủ tục hành chính: Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-249847-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phiếu báo di chuyển hồ sơ kèm các giấy tờ quy định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng