Thủ tục hành chính: Di chuyển hài cốt liệt sỹ - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Di chuyển hài cốt liệt sỹ - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-285144-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy giới thiệu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng