Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Di chuyển đăng ký tại Sở Giao thông vận tải nơi xe máy chuyên dùng chuyển đi - Nam Định

Thông tin thủ tục hành chính Di chuyển đăng ký tại Sở Giao thông vận tải nơi xe máy chuyên dùng chuyển đi - Nam Định

Số hồ sơ: T-NDH-176605-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải cấp Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định thu lại biển số, cắt góc phía trên bên phải Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, vào sổ quản lý và trả hồ sơ xe máy chuyên dùng đã đăng ký cho chủ sở hữu; trường hợp không cấp Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng, sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phiếu di chuyển và trả lại hồ sơ gốc
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng