Thủ tục hành chính: Đề nghị xét tặng “Kỷ niệm chương” chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày - Lâm Đồng

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị xét tặng “Kỷ niệm chương” chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày - Lâm Đồng

Số hồ sơ: T-LDG-122565-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng chính phủ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh + Hồ sơ khen thưởng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng