Thủ tục hành chính: Đề nghị xét tặng “Cờ thi đua xuất sắc” của Ủy ban nhân dân tỉnh - Lâm Đồng

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị xét tặng “Cờ thi đua xuất sắc” của Ủy ban nhân dân tỉnh - Lâm Đồng

Số hồ sơ: T-LDG-121452-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: không quá 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng