Thủ tục hành chính: Đề nghị xếp hạng doanh nghiệp - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị xếp hạng doanh nghiệp - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-011201-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận bộ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng